Generalforsamlingsreferat 2010

Torsdag den 25. februar 2010 kl. 19:30

Mødet afholdes hos Dirk i nr. 28.

11 husstande var repræsenteret

 

Referat

Ad 1) Valg af dirigent

Claus nr. 24 blev valgt. Claus kunne konstatere at der var indkaldt rettidigt.

 

Ad 2) Bestyrelsens beretning v/formanden

Gorm berettede om det forgangne år, som for grundejerforeningens bestyrelse har været et turbulent år. Der blev i løbet af året konstitueret en ny bestyrelse som består af Gorm/formand, Anders/kasserer, Anne/sekretær og Kim/menigt medlem.

 

Indkaldelse til generalforsamling vil fremover blive rundsendt i postkasserne.

 

Snerydningsholdet skal have en stor tak for indsatsen i år. Det er nok det mest travle år nogensinde. Tak til Ole som har haft snerydningsmaskinen til eftersyn.

 

Der blev i det forgangne år afholdt en vellykket Halloween- og fastelavnsfest

 

Ved sidste generalforsamling blev man enig om at undersøge mulighederne for hastighedsdæmpende foranstaltninger på Glamsbjergvej.  Der er i løbet af året taget kontakt til Langesøvej, der ikke er interesseret i hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Gorm opfordrede til at hver husstand er ansvarlig for at rydde halvdelen af vejen for sne uden for ens egen parcel. Bestyrelsen må på det kraftigste opfordre til at der ikke parkeres på vejen især når der ligger sne på vejen; det kan på en lukket vej have uoverskuelige konsekvenser; hvis vejen fx ikke er fremkommelig for en brandbil.

 

Den hårde vinter til trods ser vores vej ud til at klare skærene.

 

Grundejerforeningens formue har de senere år været svagt faldende. En væsentlig årsag hertil er svindende renteindtægter.  Det er derfor bestyrelsens holdning, at vi i stedet for at forhøje kontingentet; skal føre en lidt mere sparsommelig udgiftspolitik omkring vores fester fx ved en øget egenbetaling.

 

Ad 3) Protokol v/sekretæren.

Den siddende bestyrelse konstituerede sig selv den 26.8 2009.

Protokol godkendt

 

Ad4) Regnskab

Anders berettede at renteindtægten er halveret selvom saldoen næsten er den samme.

Vi har ikke længere BFR, fordi vores obligationer er indfriet. Disse obligationer gav 4% pa.

 

Kommentarer:

Generalforsamlingen opfordrede til at bestyrelsen kigger på en form for investering, så vi kan få en højere renteindtægt. Bestyrelsen tager opfordringen op.

 

Regnskab blev godkendt

 

Ad 5) Valg til bestyrelsen og valg af revisor samt revisor suppleant

Formand: Gorm Thorius blev valgt

Kasserer: Anders Roer Jensen blev valgt

Sekretær: Anne Værgman blev valgt

Menigt medlem: Kim Larsen blev genvalgt

 

Revisor: Claus Hassing blev valgt

Revisor suppleant: Kenneth Larsen blev valgt

 

Ad 6) Nedsættelse til arrangements udvalg

Sommerfest 2010: Bjarne, Kenneth, Majbritt* og Bjarne

Halloween 2010: Gorm*, Anders, Kim

Fastelavnsfest 2011: Anette nr. 18 og Anne*

Snerydning 2010/2011: Hans, Dirk, John nr. 7, Bjarne, Michael og Martin*

 

  • = initiativtager

 

Ad 7) Budget til arrangementer

Sommerfest: max kr. 8.000,-

Halloween: max kr. 1.500,-

Fastelavn: max kr. 2.500,-

 

Ad 8)

a) Beslutning vedr. vedtægts ændringer

Godkendt: i. § 5 – sætningen ”Dagsorden på den ordinære generalforsamling

skal indeholde følgende punkter” ændres til ”Dagsorden på den

ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde

følgende punkter”

Godkendt: ii. §5 – Punktet ”Nedsættelse af arrangementsudvalg” ændres til

”Nedsættelse af udvalg”

Godkendt:iii. §5 – Punktet ”Valg” ændres til ”Valg til bestyrelsen”.

Godkendt: iv. Ny paragraf. § 11: ”Foreningen tegnes over for tredjemand af et

flertal af bestyrelsen eller af formanden og kassereren i forening.

Herudover kan kassereren hæve penge på foreningens bankkonti”

Godkendt: v. I §9 slettes ”Foreningens konti skal have påtegning om at hævning

kun kan finde sted af formand og kasserer i forbindelse.”

 

b) Beslutning om fastholdelse af hjemmesiden blev enstemmigt vedtaget

 

Evt:

Anders skal undersøge hvornår grundejerforeningen er stiftet.

Det har han i skrivende stund undersøgt. De tidligste vidnesbyrd, han har fundet, viser at i 1940 rganiserede vejens ulige numre sig i ”Parcelforeningen Skalbjerg” mens de lige numre organiserede sig i ”Grundejerforeningen Broager”. Disse to foreninger blev lagt sammen til sin nuværende form Grundejerforeningen Skalbjerg” i 1958. Se iøvrigt ”Almanak” på WWW.Skalbjergvej.dk

 

Martin kom med et forslag om at i forbindelse med næstes års generalforsamling kunne bestyrelsen fremlægge et budget estimat der går over en længere periode, f.eks 3 år.

 

Bjarne talte om at vi evt. skulle sætte kontingentet op med 100 kr. om året.

 

Martin efterspurgte fakta om vejen. Anders fortalte at der ligger nogle fakta om vejen på hjemmesiden, som Martin dog har læst, så når bestyrelsen har mere fakta om vejens tilstand vil disse oplysninger blive lagt på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

     
   
 
Se galleri