Regulativ vintervedligeholdelse

Regulativ om vintervedligeholdelse

Uddrag af Tårnby Kommunes

"Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje"


Gældende for "private fællesveje"

 

Snerydning:

I bymæssigt bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, at rydde vejarealet inkl. fortov for sne ud for ejendommen.


Vejareal og sti skal være ryddeliggjort i færdselskrævende omfang ud for ejendommen mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.


Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen.


Glatførebekæmpelse:

I bymæssit bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, at træffe foranstaltninger mod glat føre på vejarealet inkl. fortov.


Der skal være glatførebekæmpet på hele arealet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.


Grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebelægning.


Renholdelse:

I bymæssigt bebyggede områder inden for byzonen påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej, at renholde vejarealet inkl. fortov.


Fortov skal være rengjort hver tirsdag og fredag inden kl. 10.00. Det sammenfejede fjernes ved grundejerens foranstaltning.


Ny hjemmeside undervejs


Foreningens nye hjemmeside er ved at tage form. der mangler at blive flyttet nogen ting fra den gamle side, men det vil ske over de næste par uger.

Billederne bliver også skiftet ud så snart vejret er til at tage nogle flotte billeder af vores vej.

Hvorfor ny hjemmeside?

Det er nødvendigt fordi den gamle er for besværlig at vedligeholde.

Den gamle hjemmeside er også 10år gammel og tiden er løbet fra designet.

Nabohjælp


Vi har på Skalbjergvej mange beboere med skiftende eller ingen arbejdstid. Derfor bliver der altid holdt godt øje med hvem der færdes på vejen.

Men for at gøre det endnu sværere for folk med skumle hensigter at udføre deres hverv her på vejen, opfordres alle på vejen til fortælle deres naboer hvornår de evt. er bortrejst, så der kan blive holdt ekstra godt øje med huset.

 

Grundejerforeningen Skalbjerg


"Grundejerforeningen Skalbjerg" blev stiftet d. 28 september 1958 ved sammenlægning af "Parcelforeningen Skalbjerg" (ulige numre) og "Grundejerforeningen Broager" (lige numre), begge stiftet i 1940.


Grundejerforeningen Skalbjerg tæller 24 parceller beliggende på Skalbjergvej, inklusiv hjørnegrundene.

Foreningen fortager forskellige sociale og praktiske opgaver jævnføre foreningens vedtægter.